ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2565) : มกราคม-มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ