ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสาร มมร วิชาการล้านนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2563) : กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-30

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ