ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคเกษตรตามศาสตร์พระราชา (พ.ศ. 2559-2560)

ผู้แต่ง

  • ปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรกรรม

คำสำคัญ:

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน, ภาคเกษตร, ศาสตร์พระราชา

บทคัดย่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การขับเคลื่อนภาคเกษตรตามศาสตร์พระราชา การปรับยุทธศาสตร์บนฐานการปรับโครงสร้างการปฏิรูปประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคำนึงถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในทุกภาคส่วนอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม โดยการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ทักษะความชำนาญเฉพาะทาง และองค์ความรู้ การสร้างความเชื่อมโยงแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการสร้างและพัฒนาความศรัทธา และบริบทเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาทุกด้านมาปรับประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2555). พระอัจฉริยภาพด้านเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.

ศาสตร์พระราชา. (2554). ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2562, จาก

https://sites.google.com/site/sastrphrarach2019/prawati-khwam-pen-ma

ปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์. (2557). การพัฒนานวัตกรรมปุ๋ยกระบอกสู่เกษตรกรนาบัวอย่างยั่งยืน. ฉะเชิงเทรา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา.

ปิยะพัชร์ สถิตปรีชาโรจน์. (2558). การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน. พระนครศรีอยุธยา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร.

ปฤษณา กองวงค์. (2557, 3 กันยายน). ฝังปุ๋ยกระบอกช่วยเกษตรนาบัว. ข่าวสด, น. 13.

อัจฉรา อุดมเอกมงคล และคณะ (2560) วิถีเพียงพอ ตามคำพ่อสอน : น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29