การพัฒนากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ และการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่เรียน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกัน โดยการใช้กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้แต่ง

  • Wimolporn Rawengwan Nakhorn Sawan Rajabhat University

คำสำคัญ:

กลวิธีการอ่านแบบอภิปัญญา, การอ่านเพื่อความเข้าใจ, กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกันโดยการใช้กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการใช้กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความสามารถ ทางด้านภาษาแตกต่างกัน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) ประชากรได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 43 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกันจำนวน 3 คน (เก่ง 1 ปานกลาง 1 อ่อน 1) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 2) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ Oxford Reading Comprehension Placement Test 2015  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบที และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การใช้กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถกระตุ้นกลวิธีการอ่าน ภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งคำถาม, การทำนาย, การสรุปความ และการแปลความ ของผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกัน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmadi, M. R., & Gilakjani, A.P. (2012). Reciprocal Teaching Strategies and Their Impacts on English Reading Comprehension. Theory and Practice in language studies, 2(10), 20-53.

Arman, R. F. S. (2017). Factors that Influence Students' Motivation in Learning Reading Comprehension in English Language Education. Department of University Muhammadiyah Malang. Thesis of Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang.

Chevalier, T. M., Parrila, R., Ritchie, K. C., & Deacon, S. H. (2017). The Role of Metacognitive Reading Strategies, Metacognitive Study and Learning Strategies, and Behavioral Study and Learning Strategies in Predicting Academic Success in Students with and without a History of Reading Difficulties. Journal of learning disabilities, 50(1), 34-48.

Dagostino,L., Carifio, J., Bauer, J., Zhao, Q. & Malaysia, S. (2014). Assessment of a Reading Comprehension Instrument as It Relates to Cognitive Abilities as Defined by Bloom’s Revised Taxonomy. Current Issues in Education, 17(1), 1-15.

Dahish, J. M. (2017). ESL Students' Metacognitive Awareness of Their Reading Strategies. International Journal of English Language Education, 6(2), 92-111.

Gilakjani, A. P., & Sabouri, N. B. (2016). A Study of Factors Affecting EFL Learners’ Reading Comprehension Skill and the Strategies for Improvement. International Journal of English Linguistics, 6(5), 180.

Jafari, D.,&Ketabi, S. (2012). Metacognitive Strategies and Reading Comprehension Enhancement in Iranian Intermediate EFL Setting. International Journal of Linguistics. 4(3), 1-14.

Thampradit, P. (2006). A Study of Reading Strategies Used by Thai University Engineering Students at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. A study of reading strategies used by Thai university engineering students at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Doctoral dissertation, Southern Illinois University at Carbondale. Retrieved January, 11 2018, from https://search.proquest.com/openview/a4ca16fa9eb2ca5e5ab66

d2d4bafbbf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

Oczkus, L. D. (2018). Reciprocal Teaching at Work: Powerful Strategies and Lessons for Improving Reading Comprehension (3rd ed.). Alexandria, VA: ASCD.

Prastyo, M., and Rodli, H. (2017). Applying Reciprocal Teaching Method in Teaching Reading. Linguistics and Literature, 1(2), 112-122.

Pilten, G. (2016). The Evaluation of Effectiveness of Reciprocal Teaching Strategies on Comperhension of Expository Texts. Journal of Education and Training Studies, 4(10), 232-247.

Wirotanan, J. (2002). Reading Strategies of University EFL Thai Readers in Reading Thai and English Expository Texts. (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh).

Word, C. S. & Gramer, M.F. (2015). Q: Skills for Success 3 Reading and Writing. Retrieved February, 5 2018, from https://iq.ouponlinepractice.com/lms/book?bookid=rw3

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30