การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • Manee Arlakul Mahachulalongkornrajavidyalaya University

คำสำคัญ:

สังเคราะห์, วิทยานิพนธ์, หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพวิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 2) เพื่อสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และ 3) เพื่อเสนอองค์ความรู้จากการวิจัยการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพทั่วไปของวิทยานิพนธ์ ด้วยการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ ตั้งรุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 12 จำนวน 228 เรื่อง ด้วยแบบบันทึกข้อมูลลักษณะงานวิจัย ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์วิทยานิพนธ์ ด้วยแบบบันทึกเพื่อการวิเคราะห์เอกสาร และขั้นตอนที่ 3 เสนอองค์ความรู้จากการวิจัย และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

  1. สภาพวิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา เมื่อมีการจำแนกตามแบบบันทึกข้อมูลการวิจัย พบว่า มีการทำวิทยานิพนธ์การบริหารการศึกษาด้านการบริหารวิชาการมากที่สุด รองลงมาคือ การบริหารงานบุคคล การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษาด้านอื่นๆ การบริหารงานทั่วไป ตามลำดับ
  2. การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 6 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) การบริหารการศึกษา 5 หัวข้อ 2) การบริหารวิชาการ 28 หัวข้อ 3) การบริหารงานบุคคล 1 หัวข้อ 4) การบริหารงานทั่วไป 3 หัวข้อ 5) การบริหารการศึกษาด้านอื่นๆ 6 หัวข้อ และ 6) การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา 21 หลักพุทธธรรม
  3. องค์ความรู้จากการสังเคราะห์วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 6 ประการ 1) องค์ความรู้การบริหารการศึกษา 2) องค์ความรู้การบริหารวิชาการ 3) องค์ความรู้การบริหารงานบุคคล 4) องค์ความรู้การบริหารงานทั่วไป 5) องค์ความรู้ภาวะผู้นำเชิงพุทธ และ 6) องค์ความรู้การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

กิติมา ปรีดีดิลก. (2542). การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: อักษรพิพัฒน์.

พิสมร วิญญกูล. (2542). การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2555). รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report). พระนครศรีอยุธยา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2558). คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์. (2535). การสังเคราะห์งานวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2527 – 2535. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30