ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อปรับกลุ่มฯ ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2563-2567) 

วารสารพิฆเนศวร์สารผ่านการประเมินคุณภาพเป็นวารสาร กลุ่มที่ 1 โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567