การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยเรื่อง ประเพณีสำคัญของไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6 - 8 ของโรงเรียนนานาชาติ

Main Article Content

ชุติสรา สำราญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีสำคัญของไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6-8 ของโรงเรียนนานาชาติ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศและศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ 5 เล่ม 5 เรื่อง ทดลองกับผู้เรียนชาวต่างประเทศในโรงเรียนนานาชาติลานนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน และชาวต่างประเทศของสถาบันภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย หนังสือเสริมประสบการณ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน แบบประเมินคุณภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าหนังสือเสริมประสบการณ์มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 94.31/93.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของผู้เรียนกลุม่ ตัวอย่างผ่านเกณฑ์ทางโรงเรียนนานาชาติกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 60 ทุกคน ด้านความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ อยู่ในระดับดี (\dpi{100} \bar{x} = 4.20) ส่วนความพึงพอใจของผู้เรียนชาวต่างประเทศที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ อยู่ในระดับดี (\dpi{100} \bar{x}= 4.14)เช่นกัน

 

A Development of Supplementary Books about Thai Language And Culture for Foreigners Whose Thai Language Knowledge is Between Grades 6 – 8 of an International School

The purposes of this study is to produce and seek for the efficiency of supplementary books on Thai language and culture for foreigners whose Thai language knowledge is between grades 6 – 8 in an international school and to study the teachers’ opinions and the students’ satisfaction level with the supplementary books. 5 supplementary books with 5 different stories is used to teach 20 foreign students of Lanna International School in the second semester of year 2011 and 6 foreign students from language schools in Chiang Mai.

The instruments used in this research were supplementary books, reading efficacy evaluation form, evaluation forms, questionnaires surveying the teachers’ opinions and questionnaires surveying student satisfaction. The statistics used to analyze data were percentage, mean and standard deviation. The study found that the supplementary books had efficiency E1/E2 at 94.31/93.38 efficiency, which was higher than determined requirement at 80/80 and the reading efficacy result of the entire sampling cluster passed standard requirement specified by the international schools at 60%. Opinions in various aspects of teachers teaching Thai as foreign language was at a fine level (\dpi{100} \bar{x} = 4.20). Also student satisfaction with the supplementary books at a fine level (\dpi{100} \bar{x} = 4.14)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)