คำยืมภาษาจีนในภาษาไทลื้อสิบสองปันนาปัจจุบัน

Main Article Content

เหยียน หน่อหล้า

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เพราะฉะนั้น การเรียนรู้ภาษาอื่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ และการยืมภาษาอื่นเพื่อพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก และเจตคติต่อกัน ภาษาไทลื้อก็เช่นกัน มีคำยืมจากภาษาอื่นมาปะปนอยู่มากมาย โดยเฉพาะภาษาจีนมีมากที่สุด

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเสียงและโครงสร้างคำของคำยืมภาษาจีนในภาษาไทลื้อปัจจุบันและเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการยืมคำภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทลื้อสิบสองปันนาผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเสียงและโครงสร้างคำของคำยืมภาษาจีนในภาษาไทลื้อหลายรูปแบบ และมีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการยืมคำภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทลื้อสิบสองปันนา ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาภาษาไทลื้อสิบสองปันนาปัจจุบัน และสามารถนำไปประกอบเป็นข้อมูลจัดทำพจนานุกรมคำยืมภาษาจีนในภาษาไทลื้อได้

 

Chinese Loan Words in the Modern Tau Lue Language of Sipsong Panna

The advent of information technology, facilitating a very convenient and fast communication, brings some changes in terms of economic, social, political and cultural dimensions in the modern world. The study on other languages as a channel to gain knowledge and the use of loaned word to develop oneself are therefore inevitable. A language is commonly the medium to exchange knowledge, thoughts, feelings and opinions. Likewise, Tai Lue language is one of languages which embraces a lot of loaned word, especially Chinese loaned word.

The objective of this research is to study changes of voices and word structures of Chinese loaned word in modern Tai Lue language and to study factors contributing to the usage of Chinese loaned word in modern Tai Lue language.

The result of this research shows that changes of voices and word structures of Chinese loaned word in modern Tai Lue language can be addressed in various ways. Besides, there are several factors or reasons which potentially influence the use of Chinese loaned word in modern Tai Lue language. This research may benefit people who are interested in modern Tai Lue language and it can also be a good resource for making a Chinese loaned word dictionary for modern Tai Lue language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)