การวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับงานบริการห้องสมุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Main Article Content

รัชฎาภรณ์ มูลมาก

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำ หรับงานบริการห้องสมุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบนาฬิกาทรายเป็นแนวทาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารห้องสมุด 4 คน และผู้ใช้บริการห้องสมุด จำนวน 383 คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้ในการพิจารณาวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) และผ่านการรับรองแผนการตลาดโดยผู้บริหารห้องสมุด ผลการศึกษา ได้กำหนดวัตถุประสงค์แผนการตลาด คือ 1) เพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นระดับมากในปี 2556 และ 2) เพื่อพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยกำหนดใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ดังนี้ 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระหว่างกลุ่มเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พัฒนาฐานข้อมูลหนังสือเก่าและจัดบริการเชิงรุก 2) กลยุทธ์ด้านราคา จะเน้นคุณค่าของทรัพยากรสารสนเทศและการบริการที่สะดวก รวดเร็ว 3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ทำการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศแบบออนไลน์ 4) กลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาดจะเน้นการสื่อสารทางการตลาดโดยใช้สื่อใหม่ 5) กลยุทธ์ด้านบุคลากร ทำการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับห้องสมุดและจิตบริการ 6) กลยุทธ์ด้านหลักฐานทางกายภาพจะพัฒนาสิ่งอำนวย ความสะดวก ตามความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 7) กลยุทธ์ด้านกระบวนการ ทำการส่งเสริมกระบวน การสอนทักษะการรู้สารสนเทศและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ใช้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคุมและประเมินผลโดยการศึกษาผู้ใช้และกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า กรณีที่ผลจากการดำเนินการตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

 

Marketing Strategic Planning for Library Services of the Office of Academic Resources and Information Technology Chiang Mai Rajabhat University

The purposes of this study were to plan marketing strategy for library services of the Office of Academic Resources and Information Technology. The researcher applying an hourglass view of marketing strategic planning framework as a guideline. Used of interviews for 4 academic library managers and questionnaires for 383 library users, to study marketing situation analysis and SWOT analysis, then used the information to plan marketing strategies by marketing mix (7Ps). Meeting with academic library managers to approved marketing plan.

Results of the study concluded that there were the objectives of marketing plan for increased to high levels of users’ satisfaction in the year 2012 and developed products and services to the users’ needs with service marketing mixed strategies, as following, 1) Seeking for cooperation in the development of union catalog research & thesis with Rajabhat University Libraries Cooperation Network, developing the old books database and managing proactive service 2) Price–Focus on the value of resources and speed of services to the time and energy user must expend to use the library. 3) Place–Expand to information access online 4) Promotion–Marketing communication by new media strategy. 5) People–Personnel training and empowerment strategy by English skill, new IT for library and service mind. 6) Physical Evidence-Development of facilities for users’ needs. 7) Process–Encourage teaching of information & IT literacy skills so that users can learn by lifelong learning. Controlled and evaluated by the users’ study. Contingency Plans for the results of the market is not as expected.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)