การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Main Article Content

ยิ่งลักษณ์ เยาวโสภา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจรัสศรี และเพื่อพัฒนา แผนกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา รวมจำนวน 84 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบสังเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่าสภาพแวดล้อมที่ส่งต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลจรัสศรี มีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส (เอื้อ) แต่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นจุดอ่อนโรงเรียนมีการจัดทำและพัฒนาแผนกลยุทธ์ ดังนี้ พัฒนากลยุทธ์ระดับองค์กร ด้านการส่งเสริม ด้านการปรับปรุงด้านการเร่งรัด และด้านการตั้งรับ โดยนำปัจจัยตัวชี้วัดที่เป็นโอกาสมาพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ระดับแผนงาน 7 กลยุทธ์ให้ครอบคลุมโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย นำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยแปลงเป็นแผนกิจกรรมโครงการ อันเป็นแผนสุดท้ายที่จะทำให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

 

Educational Management Startegy Formation for Jarassri Kindergarten School

The objectives of this study were to assess the environment affecting educational management and to develop the educational management’s strategies of Jarassri Kindergarten School, Mueang district Mae Hong Son province.

Population and sample consists of 84 the head of an educational institution committee, teachers, teacher assistances, general service officers, parents and qualified education person. The tools used in this study were the questionnaires, evaluation and synthetic data. The statistics used in this study were frequency and percentage. The study found that the environment affecting educational management consists of the internal and external environment. The external environment was opportunities but the internal environment was weaknesses. The school has developed a strategic plan. The factors and indicators were opportunities to develop and improve the weaknesses of the school. To develop 7 the plans strategy to cover 4 the administration structure and conform to the Early Childhood Education Standards.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)