การศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย

Main Article Content

ศรันญา แสนคำ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในภาพรวมทั้งหมด 361 ราย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยวและรถเช่า 107 ราย ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 110 ราย ธุรกิจเกสท์เฮ้าส์ 58 ราย และธุรกิจจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก 86 รายของจังหวัดเชียงราย และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ กับความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ผลกำไร ยอดขาย และจำนวนลูกค้า ที่มาใช้บริการในปีที่ประเมินกับปีก่อนหน้า

การศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในระดับสูง จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจในด้านผลกำไร ยอดขาย และจำนวนลูกค้ามากกว่าผู้ประกอบการที่มีระดับความเป็นผู้ประกอบการต่ำกว่าการเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อความสำเร็จของธุรกิจในจังหวัดเชียงรายครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักวิชาการ ในแง่ของการนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและเป็นตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืนต่อไป

 

The Study of Entrepreneurial Characteristics for Business Successes in the Tourism Industry in Chiang Rai Province.

The main objectives of the research are to study the entrepreneurial characteristics of the overall tourism entrepreneurs and the entrepreneurs in the each of the key businesses in the tourism industry: tour businesses, restaurant businesses, guesthouses and souvenir businesses in Chiang Rai and to compare the entrepreneurial characteristics and the business successes which include profits/losses, sales revenues the number of customers. The sample groups consist of 107 tour businesses, 110 restaurants, 58 guesthouses and 86 souvenir businesses. So the overall sample group is 361. The results reveal that the more entrepreneurial characteristics the tourism entrepreneurs have, the more business successes in the terms of profits, sales revenues and the number of customers they have. This comparison study results are beneficial to the tourism entrepreneurs in Chiang Rai, the concerned government and private agencies and the academics in order to apply the study results as the key information and knowledge to develop the tourism entrepreneurs in Chiang Rai for the industry successes and the sustainable economy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)