การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ระหว่างโรงแรมระดับ 4–5 ดาวและโรงแรมบูติกในจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ระหว่างโรงแรมระดับ 4–5 ดาวและโรงแรมบูติกในจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่มประชากรการวิจัยทั้งหมดจำนวน 35 โรงแรม และสามารถเก็บข้อมูลได้จากโรงแรมระดับ 4–5 ดาว จำนวน 11 โรงแรมและโรงแรมบูติก จำนวน 15 โรงแรม จากผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างใน 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ กลยุทธ์ก่อนการจ้างงานและกลยุทธ์การจ้างงานในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ กลยุทธ์การจูงใจและการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การให้ออกจากงานในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

 

A Comparative Study of Human Resource Management Strategies During the Economic Crisis Between 4–5 Star Hotels and Boutique Hotels in Chiangmai.

This research is a comparative study of human resource management strategies during the economic crisis between 4–5 star hotels and boutique hotels in Chiangmai province. It is a qualitative research with the total population of 35 hotels. Data was collected from 11 four-five star hotels and 15 boutique hotels through in–depth structured interviews. The sample group are the general managers, the hotel managers, the human resource managers and the training managers dealivp with the 4 strategies: human resource management strategies during the economic crisis, pre–hiring and hiring strategies during the economic crisis, motivation and human resource nurturing during the economic crisis and job termination strategies during the economic crisis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)