การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

Main Article Content

เอกวุธ แกล้วทนงค์
ลือชัย วงษ์ทอง
กฤษฎา นันทเพ็ชร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาไปปฏิบัติ ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไข รวมไปจนถึงแนวทางและข้อเสนอแนะในการนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาไปปฏิบัติโดยใช้การศึกษาให้มีความผสมผสานกันทั้งรูปแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารของเมืองพัทยาและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาและรูปแบบวิธีเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเป็นครูของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาจำนวน 258 คน


ผลการวิจัยพบว่า การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาไปปฏิบัตินั้น ผู้บริหารของเมืองพัทยามีการวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นลำดับโดยแต่ละโรงเรียนมีการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและมีการกำหนดภารกิจ การมอบหมายงาน และ การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนซึ่งในการบริหารงานแบ่งออกเป็น 6 งาน ซึ่งการนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาไปปฏิบัติบรรลุเป้าประสงค์โดยสะท้อนในด้านต่าง ๆ อีกทั้งผลการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขในการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินั้น ด้านสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์นั้นภาพรวมด้านการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่ถูกให้ความสำคัญและปฏิบัติได้มีความชัดเจนที่สุดและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมีความชัดเจนในการปฏิบัติในเรื่องของครูและบุคลากร ในด้านแนวทางและข้อเสนอแนะควรมีการกำหนดนโยบายหรือการกำหนดโครงการที่จะส่งผลให้ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเพื่อส่งผลให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของนโยบายและควรมีการกำหนดภารกิจและการมอบหมายงานและภาพรวมด้านงบประมาณที่มีความชัดเจนเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นจาก http://tdc.thailis.or.th/tdc

ขนิษฐา ห้านิรัติศัย. (2552). การศึกษา : รากฐานประชาคมอาเซียน. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.

สำนักการศึกษา เมืองพัทยา. (2558). เอกสารประกอบการแถลงแผนแม่พัฒนาการเรียนการสอนของเมืองพัทยา 5 ปี (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562). ชลบุรี: สำนักการศึกษา เมืองพัทยา.

สำนักข่าวแห่งชาติ, กรมประชาสัมพันธ์. (2557). กฎบัตรอาเซียน. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ. (2554). วิจัยชี้คนไทยรู้เรื่องอาเซียนต่ำแนะสถาบันการศึกษารับมือ (Less Thai understanding about ASEAN, educational institutes should have preparation). คมชัดลึก (หนังสือพิมพ์ออนไลน์), 16 พฤษภาคม 2554.

หน่วยศึกษานิเทศก์เมืองพัทยา. (2558). เอกสารประกอบการแถลงนโยบายทางการศึกษาเมืองพัทยา. ชลบุรี: หน่วยศึกษานิเทศก์เมืองพัทยา.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rd ed.). New York: Harper and Row Publications.