การศึกษาอาหารในประเทศไทยไปสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่

Main Article Content

นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่

บทคัดย่อ

อาหาร เป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งในการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และ วัฒนธรรม รวมไปถึง วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม การศึกษาอาหารในประเทศไทยให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเป็นลำดับแรกและการผลิตในห่วงโซ่อาหารเป็นลำดับที่สอง การศึกษาอาหารไทยในปัจจุบันมีการนำเนื้อหาสาระ ทักษะและการปฏิบัติผ่านการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เลือกศึกษา การศึกษาอาหารในมุมมองใหม่เกี่ยวข้องกับมิติการดูแลสุขภาพ มิติการผลิตอาหาร มิติการกระจายอาหาร มิติสังคม วัฒนธรรม นันทนาการ และมิติการวิจัย นวัตกรรมอาหาร อย่างไรก็ตามผลของการระบาดไวรัสโคโรนากระทบต่อสถานการณ์อาหารและการศึกษาอาหารในประเทศไทยที่ต้องปรับฐานการเรียนรู้เดิมไปสู่ฐานการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่ที่ดำรงได้ด้วยการศึกษาอาหารในประเทศไทยตลอดชีวิต บทความนี้อธิบายการศึกษาอาหารในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีเนื้อหาสาระเน้นตามช่วงวัยของผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงการศึกษาอาหารไปสู่มุมมองอาหารในมิติต่าง ๆ จากผลของโควิด แล้วนำเสนอแนวทางการศึกษาอาหารในประเทศไทยภายหลังปรับเข้าสู่ฐานวิถีชีวิตใหม่เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทางในการนำไปใช้ปรับการศึกษาและประกอบอาชีพตามอัธยาศัยมากขี้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่, สุพจน์ บุญแรง, วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์, กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์, ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน, อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย,..., ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ. (2563). การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น. พิฆเนศวร์สาร, 16(2), 11-26.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก หน้า 1-21.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551. (2551). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 125 ตอนที่ 31 ก หน้า 39-46.

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522. (2522). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 96 ตอนที่ 79 ก ฉบับพิเศษ หน้า 1-28.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. (2562). หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 2563. เชียงใหม่: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

ราชบัณฑิตยสภา. (2563). ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติศัพท์ new normal. สืบค้นจาก https://www.newtv.co.th/news/55081

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2562). หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ. กรุงเทพ ฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม. (2564). ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร CHECO. สืบค้นจาก http://202.44.139.57/checo/

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ. กรุงเทพ ฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา. (2551). หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

Forbes Thailand. (2021). ส่อง เทรนด์สายสุขภาพ ปี 2022 หยิบอะไรลงตะกร้ากันบ้าง. Retrieved from https://forbesthailand.com/world/americaส่อง-เทรนด์สายสุขภาพ-ปี-2022.html-2022.html

Food Pack Asia. (2021). เทรนด์สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการที่น่าจับตามองในปี 2022. Retrieved from https://www.foodpackthailand.com/เทรนด์สุขภาพ-มาแรง/

Hingston, P., Garcia-Torres, R., and Mannan, V. (2021). Virtual and in-person learning and learning activities for core food science courses. Journal of Food Science Education, 20, 72-75.

Pacheco, S. A. (2020). The “new normal” in education. Prospects. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s11125-020-09521-x

Tria, J. Z. (2020). The COVID-19 pandemic through the lens of education in the Philippines: The new normal. International Journal of Pedagogical Development and Lifelong Learning, 1(1), 1-4.

United Nations. (2020). Policy brief: Education during COVID-19 and beyond. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf