การแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ที่ส่งผลต่อการตั้งใจแนะนำต่อของนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมบ้านหุ่นเหล็ก จังหวัดอ่างทอง : บทบาทตัวแปรส่งผ่านของประสบการณ์การท่องเที่ยว

Main Article Content

บูรณ์พิภพ โพธิ์สิงห์
วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ ประสบการณ์ของท่องเที่ยว และการตั้งใจแนะนำต่อ 2) วิเคราะห์อิทธิพลของการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ที่ส่งผลต่อการตั้งใจแนะนำต่อ และ 3) วิเคราะห์ตัวแปรประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในฐานะตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่กับการตั้งใจแนะนำต่อของนักท่องเที่ยว เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีเครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยี่ยมชมบ้านหุ่นเหล็ก จำนวน 300 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมบูรณ์ความเบ้ ค่าสัมบูรณ์ความโด่ง และใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ วิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ในการวิเคราะห์ข้อมูล


ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ส่วนการตั้งใจแนะนำต่ออยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์สมมติฐานได้มีการยอมรับทั้ง 4 สมมติฐาน โมดลการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ที่ส่งผลต่อการตั้งใจแนะนำต่อของนักท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า c2 เท่ากับ 31.573 df เท่ากับ 21 relative c2 เท่ากับ 1.503 p เท่ากับ .065 RMSEA เท่ากับ .041, RMR เท่ากับ .013 GFI เท่ากับ .979 AGFI เท่ากับ .944 NFI เท่ากับ 994 TLI เท่ากับ .996 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .789 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการตั้งใจแนะนำต่อได้ร้อยละ 78.9

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological

research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal or Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.

Bui, V. T., Nuyen, Q. N. & Nguyen, T. T. T. (2020). Destination attractiveness impact novelty-motivation and satisfaction of tourists with ecotourism in an Binh Islet, Vinh Long Province. International Journal of Research and Review, 7(12), 438-441.

Buttri, P. (2020). "Baan Hun Lek", Ang Thong province is famous as far as foreign countries, After the famous Chinese media published the most creative work cool Thai people. Retrieved from https://mgronline.com/travel/detail/9630000066409 [In Thai]

Chanaumchokcharoen, F. (2020). Influence of experiential marketing towards satisfaction through intention to recommend and revisit of Thai tourists in Museum Siam. (Master’s thesis, Master of business administration, Silpakorn University). [In Thai]

Chill Pai Nai. (2021). 10 Check-in points, Eat, Travel, Ang Thong secondary provinces that are too beautiful to resist. Retrieved from https://www.chillpainai.com/scoop/13796 [In Thai]

Cohen, E. (1979). A phenomenology of tourist experiences. British Sociological Association, 13(12), 179-201.

Dayour, F. & Adongo, C. A. (2015). Why they go there: International tourists' motivations and revisit intention to Northern Ghana. American Journal of Tourism Management, 4(1), 7-17.

Douglas, A. J. & Vavra, D. (1995). Consumer behavior and marketing action. (5th ed.). Ohio: South-Western College Pub.

Eny, E. P. (2020). Novelty Seeking to predict behavior intention in rutal destination. Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 7(2), 61-73.

Goo, J., Huang, C.D., Yoo, C.W. & Koo, C. (2022). Smart tourism technologies’ ambidexterity: BalancingTourist’s worries and novelty seeking for travel satisfaction. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10796-021-10233-6

Hair, Jr. J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Hair, J. F., Risher, J. J., Saratedt, M. & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24.

Kline, R.B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. (2nd ed.). New York: The Guilford Press.

Laowattanachai, P. (2019). The effect of destination image on behavior intention through memorable tourismexperience. (Master’s thesis, Master of business administration., Silpakorn University). [In Thai]

Larsen, S. (2007). Aspects of a psychology of the tourist experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 7-18.

Lee, T. H. & Crompton, J. (1992). Measuring novelty seeking in tourism. Annals of Tourism Research, 19(4), 732-751.

Likert, R. (1967). The method of constructing and attitude scale: Attitude theory and measurement. Fishbeic, Martin, Ed. New York: Wiley & Son.

Mitas, O. & Bastiaansen, M. (2018). Novelty: A mechanism of tourists’ enjoyment. Annals of Tourism Research, 7(2), 98-108.

Moon, H., & Han, H. (2019). Tourist experience quality and loyalty to an island destination: The moderating impact of destination image. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(1), 43-59.

Oh, H., Fiore, A.M. & Jeoung, M. (2007). Measuring experience economy concepts: Tourism applications. Journal of Travel Research, 46(2), 119-132.

Quoc, N. N., Huynh, L. N. & Thi, D. H. L. (2020). Relationships among novelty seeking, satisfaction, return intention, and willingness to recommend of foreign tourists in Vietnam. Growing Science, 10(10), 2249-2258.

Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M. & Hatamifar, P. (2021). Understanding memorable tourism experiences and behavioural intentions of heritage tourists. Journal of Destination Marketing & Management, 21(21), 100621.

Rozen, E. (2002). The anatomy of buzz: How to create word-of-mouth marketing. (2nd ed.). New York: Dubleday.

Samanrat, N. (2019). Tourism promotion for active aging tourist with perceived sense of terra incognita in Thailand. (Doctoral dissertation, Tourism management, Naresuan University). [In Thai]

Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2016). A beginner’s guide to structural equation modeling. (4th ed.). New York: Routledge.

Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2007). Consumer behavior. (9th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Sekaran, U. (1992). Research methods for business – A skill building approach. (2nd ed.). United States of America: John Wiley & Sons, Inc.

Sellick, M. C. (2004). Discovery, connection, nostalgia. Journal of Travel & Tourism Marketing, 17(1), 55-71.

Silverman, S. (2001). Essentials of oral medicine. Hamilton, London: BC Decker Inc.

Solomon, M. R. (2011). Consumer behavior: Buying, having, and being. (9th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Thoo, P. Y., Johari, S., Ismail, M. H., & Yee, L. L. (2019). Understanding the role of memorable tourism experiences in loyalty at giant panda conservation centre, Zoo Negara Malaysia. International Journal of Recent Technology and Engineering, 7(5), 63-68.

Tourism Authority of Thailand. (2022). Performance according to 2022 annual action plan in foreign markets domestic market and organizational management for the first quarter 2022. Retrieved from https://www.tat.or.th [In Thai]

TTB Analytics. (2022). TTB analytics looks at travel in Thailand, the number of tourists in the second half of the year is expected to grow 161.7%. Retrieved from https://www.ttbbank.com/th/newsroom/detail/halfyear-travel-2565 [In Thai]

Westfall, P. H. & Henning, K. S. S. (2013). Understanding advanced statistical methods. Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science Series. New York: Boca Raton.

Yuan, K. H., Wu, R & Bentler, P. M. (2011). Ridge structural equation modelling with correlation matrices for ordinal and continuous data. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 64(1), 107-133.