การสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านบทเพลงรักชาติจีน ตั้งแต่ ค.ศ. 1921 ถึง ค.ศ. 1976

Main Article Content

กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
เเพรวา รัตนทยา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ศึกษาถึงการสร้างสำนึกความเป็นชาติผ่านบทเพลงรักชาติจีน โดยนำบทเพลงรักชาติจีนที่แต่งและเผยแพร่ในช่วง ค.ศ. 1921 ถึง ค.ศ. 1976 มาวิเคราะห์ภายใต้แนวคิดเรื่องชาติกับแนวคิดบทเพลงทางการเมือง
ซึ่งผู้วิจัยแบ่งเพลงรักชาติจีนออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคก่อนสถาปนาประเทศ และยุคสร้างชาติภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์
ผลการศึกษาพบว่าบทเพลงรักชาติจีนยุคก่อนสถาปนาประเทศ ประพันธ์ขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อระดมมวลชนให้ต่อต้านญี่ปุ่นและรัฐบาลฝ่ายขวา จึงได้เน้นสำนึกความเป็นชาติที่มีลักษณะดังนี้ คือ การสร้างสำนึก ศัตรูของชาติจีน ร่วมกัน ชาติจีนเป็นชาติที่ก้าวหน้าภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุง ชาติจีนเป็นชาติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของชาติ ชาติจีนเป็นชาติที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายอาชีพ ที่ต่างก็มีความสำคัญในความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อชาติจีน ต่อมาเมื่อถึงยุคสร้างชาติภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์เป็นต้นมา บทเพลงรักชาติจีนแต่งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักที่เปลี่ยนไปคือสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบคอมมิวนิสต์อันเป็นระบอบการปกครองใหม่ของประเทศ แต่การเน้นสำนึกความเป็นชาติมีรูปแบบที่ไม่ได้ต่างไปจากยุคก่อนมากนักคือการเน้น ชาติจีนเป็นชาติก้าวหน้าภายใต้การนำของเหมา เจ๋อตุง ชาติจีนเป็นชาติที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ชาติจีนเป็นชาติที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายอาชีพ และชาติจีนเป็นชาติที่ประกอบด้วยคนหลายกลุ่มชาติพันธุ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

Wongsesurawat, K. (2021). People's Republic of China is returning to the cult of personal worship. Retrieved from https://www.matichon.co.th/columnists/news_2926150 [In Thai]

Thabchumpon, N. (1988). The role of media for political ideologination: Study from royal Thai song (1938-1987). (Master’s thesis, Department of Political Science, Graduate School, Chulalongkorn University). [In Thai]

Sodsongkrit, M., Sangtian, N., and Sukprasong, N. (2017). Growing patriotic awareness in stirring songs of China. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. [In Thai]

Sodsongkrit, M. (2011). 100 of Chinese patriotic songs. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University Press. [In Thai]

Boonkeb, Y. (2009). The use of patriotic songs by The Royal Thai Army as a public relations tool to create patriotic consciousness AD.1932-2007. (Master’s thesis, Program in Public Ralations, Department of Public Relations, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University). [In Thai]

Ingkasit, R. (2019). Modern China. Sarakadee Magazine, 35(413), 32-95. [In Thai]

Chokmukda, W. (2012). 150 years of Chinese history in the period of "sickness" from the opium war to world powers. Bangkok: Gypzy Publishing. [In Thai]

Petchsakunwong, S. (2006). The great proletarian cultural revolution in The People’s Republic of China, 1966-1969. (Master’s Project, M.A. (Asian History). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University). {In Thai}

Kiratibutr, S. (1985). Thai nationalistic songs (1932-1982): A political analysis. (Master’s thesis, Department of Government, Graduate School, Chulalongkorn University). [In Thai]

Naluang, S. (2010). Law and characteristics of autonomous areas of The People’s Republic of China. AU Law Journal, 1(1), 62-73. [In Thai]

Raghav, K. (2019). 70 songs for 70 years of the People’s Republic of China. Retrieved from https://supchina.com/2019/10/01/70-songs-for-70-years-of-new-china/

Sahaiscenturyboys v.2. (2020). Military anthem of the People's liberation army. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=1KUce_tr2n0&t=55s

Socialist East. (2017). The east Is red: Protect the Yellow River. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=KOuPN_UUudY

The Watcher. (2022). Documentary Mao Zedong | from beginning to end. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=lKxwi16Jtgw&t=1365s

Fei, W. (2019). 100 excellent songs to celebrate the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China. Shanghai: Shanghai Music Publishing House. [In Chinese]

Wu, S. (2009). China red song collection - 160 patriotic songs (Selected edition) with MP3 CD. Shanghai: Shanghai Education Publishing House. [In Chinese]

Ye, Y. (2021). The meaning of patriotic songs and the essence of patriotic singing. Middle and Primary School Education. [In Chinese]

Li, Z. and Liu, M. (2022). Research on the current situation and popularization of patriotic classical songs for college students. YiLi Normal University. [In Chinese]