สัปปุริสธรรม 7 ที่ปรากฏในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ เรื่อง เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์

Main Article Content

สุวิทย์ ติคำ

บทคัดย่อ

ภาพยนตร์แอนิเมชันได้รับความนิยมจากผู้ชมทุกเพศทุกวัยจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคต่าง ๆ นอกจากนี้ภาพยนตร์แอนิเมชันยังนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจในหลายด้านทั้งความบันเทิงและการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ซึ่งนำเสนอสัปปุริสธรรม 7 ผ่านตัวละคร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา สัปปุริสธรรม 7 ผ่านตัวละครในภาพยนตร์เรื่องเมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์ ในทางพระพุทธศาสนา สัปปุริสธรรมหมายถึงธรรมของสัตบุรุษในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ธัมมัญญุตา (เป็นผู้รู้จักเหตุ) อัตถัญญุตา (เป็นผู้รู้จักผล) อัตตัญญุตา (เป็นผู้รู้จักตน) มัตตัญญุตา (เป็นผู้รู้จักประมาณ) กาลัญญุตา (เป็นผู้รู้จักกาล) ปริสัญญุตา (เป็นผู้รู้จักบริษัท) และปุคคลัญญุตา (เป็นผู้รู้จักบุคคล) ผลการศึกษาพบว่าตัวละครได้สะท้อนให้เห็นสัปปุริสธรรม 7 จากบทสนทนา การกระทำ และเหตุการณ์ต่าง ๆ กล่าวโดยสรุปคือถึงแม้ว่าเมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์จะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันของต่างประเทศแต่ก็ยังคงนำเสนอนัยสำคัญที่แสดงการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสื่อต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้คุณธรรมและจริยธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

Bhatti, Z., Shah, A., Waqas, A., & Mahmood, N. (2015). Analysis for design principles and requirements for procedural rigging of Bipeds and Quadrupeds characters with custom manipulators for animation. International Journal of Computer Graphics & Animation (IJCGA), 5(1), 47-67. DOI: 10.5121/ijcga.2015.5104 47

Banlue, A. (2016). Suppurisa Dhamma of administrators and organizational intelligence of school under the Secondary Educational Service Area Office 8. (Master Thesis, Silpakorn University).

Buswell, R. E. (2004). Encyclopedia of Buddhism. New York: Macmillan.

Chanapaiboon, U. (2012). Sappurisa Dhamma: The principle of public service. Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition, 31(1), 1-13).

Chaopo, T. (2022). Sappurisa-Dhamma based leadership of Mahamakut Buddhist University Sirlanchang Campus students. Srilangchang Research Journal, 2(4), 57-65.

Chia, J. M. T. (2009). Teaching Dharma, grooming Sangha: The Buddhist College of Singapore. SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 24(1), 122–138.

Dangfai, P., Poonpipat, N. & Ponmanee, S. (2019). The Lord Buddha Dharma and writing style in the column “Jud Fai Nai Jai Khon” by Laug Pee Nam Fon. Genesha Journal, 15(2), 45-53.

Diaz, S. M. (2021). Review: ‘Encanto’. Retrieved from https://film-cred.com/review-encanto-disney-animated-musical-colombia/

Khamsook, P. L., Prachanban, P., & Pansri, O. (2015). The development of Seven Sappurisadham learning package to promote sufficiency economy lifestyle for Prathom 5 student. The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 21(1), 133-144.

Khaleghipour, M., & Shahahasemi, E. (2020). Fantasy animations and children’s imagination: A qualitative study. In 2nd International Conference on Future of Social Sciences and Humanities, 4-6 September, 2020, Prague, Czech, pp. 62-79.

Macdonald, S. (2015). Amination as intertextual Cinmea: Nezha Naohai (Nezha Conquers the Dragon King). Animation: An Interdisciplinary Journal, 10(3), 205-221. DOI: 10.1177/1746847715605608

Merino, Y., & Spencer, C. (Producers), Bush, J., & Howard, B. (Directors). (2021). Encanto [Motion picture].

United States; Walt Disney Studios Motion Pictures.

Mukdaprasert, K., & Chalauisaeng, B. (2021). Cultivating wisdom, morality and happiness in Thai secondary school students by implementing the novel transforming learning taxonomy. Journal of Mekong Societies, 17(2), 99-120.

Khippapanyao, P. (2005). Sappurisa Dhmma. Bangkok: Por Samphan Printing Services. [In Thai].

Payutto, P.A. (2007). A constitution for living: Buddhist principles for a fruitful and harmonious life. Bruce Evans (Trans). Kandy: Buddhist Publication Inc.

Papassaro, P., & Manmee, T. (2018). The Sappurisa Dhmma theory self management. Journal of MCU Alumni Association, 7(2), 69-76.

Panyavachiro, C., Kantadhammo, P. K., Titiyano, P.P., & Joomkhrong, P. (2020). An analytical study of Buddha Dhamma found in Nang Pramothai Isan-shadow play: A case study in Sisaket province. Journal of MCU Ubon Review, 5(1), 108-123.

Phokam, P. P. T. (2021). An educational institution administration in the digital period in accordance with the principle of Sappurisa-Dhamma 7 in Phrapariyattidhamma School, Formal Education Section of Wat Srinakararam in Kumpawapi District, Udonthani Province. Journal of Modern Learning Development, 6(4), 297-314.

Phratheppatcharayanumunee (Chayasaro Phikku). (2020). Panyajai 2. Bangkok: Aksorn Sampan Press (1987) Co., Ltd. [In Thai].

Pikkov, Ü. (2010). Animasophy theoretical writings on the Animated Film. Estonia: Estanian Academy of Arts.

Prathoomthin, A., Anansiriwat, P., & Panchan, P. (2018). An analyze of the use of figurative language to convey the Buddhist teaching on the development of mediation by Praratchaphromyaan. Mangraisaan Journal, 6(2), 17-26.

Promarach, P. T., Manmee, T., & Suklueng, K. (2018). The principle of Sappurisadhamma on the correction of social problems. Journal of MCU Alumni Association, 6(1), 51-65.

Ratelle, A. (2017). João Paulo Amaral Schlittler – animation as a transmedia interface. Animation Studies Online Journal, 12, 1-10.

Tanakittikasame, P. (2019). Reflection of Karma through a tale of Phayao Kan Kak. Lanna Journal of Buddhist Studies and Cultures, 1(1), 120-139.

Turoff, N. (2022). “Encanto,” a spoiler-filled movie review. Retrieved from https://unfspinnaker.com/95551/

features/encanto-a-spoiler-filled-movie-and-soundtrack-review/

Yavaprabhas, K. (2022). Creating “good” Thai citizens: Religious in Thai textbooks. Journal of Mekong Societies, 18(2), 105-124.