ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์รจนกร แบ่งทิศ

 

นางศิริพร ประณต

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ศิริณา จิตต์จรัส

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แสงเงิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์รจนกร แบ่งทิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่