นโยบายการจัดพิมพ์

          วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles)    จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

         - บทความวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์  จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร

         - บทความจะมีการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบันในสาขานั้น  จำนวน 3 ท่าน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-blind peer review) ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินตีพิมพ์ให้หรือไม่ก็ได้

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย

คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับ

          การจัดรูปแบบบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้เขียนบทความสามารถจัดรูปแบบบทความตามตัวอย่างที่แสดงใน Template ซึ่งทางวารสารได้ทำการตั้งค่าขนาดหน้ากระดาษ รูปแบบหน้าแรก รูปแบบและขนาดตัวอักษร คำอธิบายสำหรับการเขียนบทความ วิธีการเขียนเนื้อเรื่อง การเขียนอ้างอิง การเขียนสมการทางคณิตศาสตร์ การใส่ภาพและตาราง ผู้เขียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้ได้จากเว็บไซต์ของวารสารหรือศึกษาจากภาคผนวกท้ายเล่มของวารสาร

กำหนดออกเผยแพร่   : ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1     มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2     พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3    กันยายน – ธันวาคม

**ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมาหรืออ้างอิงในเนื้อหา และท้ายบทความของตนเอง  โดยบทความที่ท่านส่งเข้ามาต้องไม่มีความซ้ำซ้อนของข้อความ เกินร้อยละ 25  จากการตรวจสอบด้วยโปรแกรม CopyCatch ของระบบ thaijo (อ่านเพิ่มเติม)

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์  จำนวน 3000 บาท ต่อ 1 บทความ

*** ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์หลังจากบรรณาธิการตอบรับบทความเบื้องต้น ก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเท่านั้น ***

Publisher (เจ้าของวารสาร) สถาบันวิจัยและพัฒนา มาหวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา