วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบทความ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมไปที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดเจ้าพรหม ชื่อบัญชี มรภ.พระนครศรีอยุธยา (วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เลขที่ 478-4-34611-8 (ประเภทบัญชีออมทรัพย์) และส่งหลักฐานการชำระค่าตีพิมพ์มาที่ Email : krungkao.arursjournal@gmail.com กรณีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

*** ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์หลังจากบรรณาธิการตอบรับบทความเบื้องต้น ก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเท่านั้น ***