บรรณาธิการ    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย    สถิตย์พนาวงศ์

 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์       อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์          มัลลิกะมาลย์          มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี         สังข์ศรี                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร. อารยะ       ปรีชาเมตตา         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก    เต๊ะขันหมาก        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา   วิทยาภิรักษ์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ    รัฐฉัตรานนท์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา     บุญสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป     ปิติธนบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา     เต๊ะขันหมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร             หลั่งประยูร

ดร.นพดล         ปรางค์ทอง

ดร.ภาวินีย์        ธนาอนวัช

ดร.วัชรภัทร      เตชะวัฒนศิริดำรง        

ดร.สุขรักษ์       แซ่เจี่ย

ดร.ศิรประภา     ดีประดิษฐ์

ดร.จิราภรณ์      มีสง่า

อาจารย์เนตรนิภา  เจียมศักดิ์

 

ฝ่ายจัดการวารสานายนัฐพงษ์ สาระเมฆ

นางสาวบงกช            สมหวัง

นางสาวพิมพ์ประภา   พลรักษ์

นางวรรณิศา              นัยชิต

นางสาวสุธีรา             มูลดี

นางสาวสุจิตตรา         งามบุญปลอด

นายอวิรุทธ์                เจียมฮวดหลี

นางสาวอัจฉรา           วงษ์หา