Announcements

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร

2019-03-06

ขณะนี้วารสารเปิดรับบทความแล้ว
วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น
ท่านสามารถดูคำแนะนำรูปแบบการตีพิมพ์ได้จากเมนูด้านขวา Download Template และคลิกที่ รูปแบบการตีพิมพ์