Announcements

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

2022-07-18

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

   - บทความวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์  จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร

การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์

2022-04-08

 

           วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบทความ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมไปที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดเจ้าพรหม  ชื่อบัญชี มรภ.พระนครศรีอยุธยา (วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   เลขที่ 478-4-34611-8  (ประเภทบัญชีออมทรัพย์)  และส่งหลักฐานการชำระค่าตีพิมพ์มาที่ Email : krungkao.arursjournal@gmail.com  กรณีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

วาระการออกวารสาร

2022-02-18

กำหนดออกเผยแพร่   : ปีละ 3 ฉบับ

                   ฉบับที่ 1     มกราคม – เมษายน

                   ฉบับที่ 2     พฤษภาคม – สิงหาคม

                    ฉบับที่ 3    กันยายน – ธันวาคม.

  บทความจะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จำนวน 3 ท่าน