COPE (Ethics)

จริยธรรมในการตีมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร (Publication Ehtics)

   - บทความวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์  จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร