วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์

          2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          มีนโยบายการจัดพิมพ์คือวารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ และบทความวิชาการ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น กำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

2022-07-18

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

   - บทความวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์  จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร

ค่าธรรมเนียมตีพิมพ์

2022-04-08

วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบทความ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมไปที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดเจ้าพรหม ชื่อบัญชี มรภ.พระนครศรีอยุธยา (วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เลขที่ 478-4-34611-8 (ประเภทบัญชีออมทรัพย์) และส่งหลักฐานการชำระค่าตีพิมพ์มาที่ Email : [email protected] กรณีบทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

*** ให้ชำระอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์หลังจากบรรณาธิการตอบรับบทความเบื้องต้น ก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเท่านั้น ***

 

วาระการออกวารสาร

2022-02-18

กำหนดออกเผยแพร่   : ปีละ 3 ฉบับ

                   ฉบับที่ 1     มกราคม – เมษายน

                   ฉบับที่ 2     พฤษภาคม – สิงหาคม

                    ฉบับที่ 3    กันยายน – ธันวาคม.

  บทความจะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จำนวน 3 ท่าน

 

***ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมาหรืออ้างอิงในเนื้อหา และท้ายบทความของตนเอง  โดยบทความที่ท่านส่งเข้ามาต้องไม่มีความซ้ำซ้อนของข้อความ เกินร้อยละ 25  จากการตรวจสอบด้วยโปรแกรม CopyCatch ของระบบ thaijo 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023): ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 28-12-2023

ดูทุกฉบับ