วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์

          2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          นโยบายการจัดพิมพ์คือวารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ และบทความวิชาการ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น กำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม

ประกาศ ปิดรับบทความวารสารชั่วคราว

2020-06-24

ประกาศ ปิดรับบทความวารสารชั่วคราว วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่ออัพเดทรูปแบบวารสารใหม่ และปรับปรุงระบบการส่งบทความ โดยเริ่มปิดรับวารสารตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 กรกฎาคม 2563  เริ่มเปิดระบบส่งบทความอีกครั้งวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

Vol. 7 No. 1 (2020): January - April

Published: 2020-04-30

Study of Biology Learning Conditions of Upper Secondary School Students

นพวรรณ นุชนา, ศิริรัตน์ ศรีสอาด , นาตยา ปิลันธนานนท์

1-8

Victim''s Rights Protection Strategy in the Region V's Court of Justice.

บรรจบ ถาวรรัตน์, ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล

9-16

The Effects of Role-Play Activity Provision on Self-Awareness of Young Children

สรารัตน์ ฝากไธสง, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร

25-32

The Study of Scientific Argumentation Skills of Pre-service Science Teachers Using Socio-Scientific Issue is Naga Fireballs

ภูษณิศา สุวรรณศิลป์, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

49-56

The Financial Management of Restaurants and Guesthouse Entrepreneurs in Luangprabang Municipal Area, Luangprabang Province, Lao P.D.R.

สิทธิวิกร เพ็งสวัสดิ์, นันทพันธ์ นัจิระเดชประไพ

57-64

Personal Factors and Styles in Conflict Management of Personnel : A Case Study of Personnel in a State-owned Enterprise

ชูเกียรติ จากใจชน, จิราภรณ์ จิโภชกปริภัณฑ์, สุวัลลี แย้มศาสตร์, ปณิธาน อริยะมงคล

65-72

View All Issues