วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์

          2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          นโยบายการจัดพิมพ์คือวารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ และบทความวิชาการ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น กำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร

2019-03-06

ขณะนี้วารสารเปิดรับบทความแล้ว
วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น
ท่านสามารถดูคำแนะนำรูปแบบการตีพิมพ์ได้จากเมนูด้านขวา Download Template และคลิกที่ รูปแบบการตีพิมพ์

Vol. 6 No. 3 (2019): September-December

Published: 2019-12-28

Health Insurance System Administration Model For Myanmar Labors in Thailand

หิรัญญา ปะดุกา, อาภาศิริ สุวรรณานนท์

9-16

Model Law for the Implementation of Specific City Plan

Adisak NOISUWAN, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

17-22

The Development Model of the Independence of the Military Court From Executive Power

ประเสริฐ แดงไผ่, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์

47-52

View All Issues