กำหนดออกเผยแพร่   : ปีละ 3 ฉบับ

                   ฉบับที่ 1     มกราคม – เมษายน

                   ฉบับที่ 2     พฤษภาคม – สิงหาคม

                    ฉบับที่ 3    กันยายน – ธันวาคม.

  บทความจะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จำนวน 3 ท่าน