กำหนดออกเผยแพร่   : ปีละ 3 ฉบับ

                   ฉบับที่ 1     มกราคม – เมษายน

                   ฉบับที่ 2     พฤษภาคม – สิงหาคม

                    ฉบับที่ 3    กันยายน – ธันวาคม.

  บทความจะผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น จำนวน 3 ท่าน

 

***ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมาหรืออ้างอิงในเนื้อหา และท้ายบทความของตนเอง  โดยบทความที่ท่านส่งเข้ามาต้องไม่มีความซ้ำซ้อนของข้อความ เกินร้อยละ 25  จากการตรวจสอบด้วยโปรแกรม CopyCatch ของระบบ thaijo