Victim''s Rights Protection Strategy in the Region V's Court of Justice.

Main Article Content

บรรจบ ถาวรรัตน์
ขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล

Abstract

 The research on "Victim's Rights Protection Strategy in Region V's  Court of Justice"Aimed to make out Victim's  Rights Protection Strategy in Region V's Court 0f Justice, The mixed methods approachers,combining both quantitative methods by papers reviewed,Dept-interview and qualitative methods,were used in this study.The qualitative research methods included:documentary research and in-depth interview while the questionnaire was deployed as a quantitative method. In undertaking the in-depth interview,the researcher reached out to 37 key informants including judges,public attorneys,inquiry officials,spicial inquiry official and lawyers who working on this issue in the areas of responsibility of the Court of Justice,Region V,academics and non-governmental organizations,and also the victims. the questionnaire was responded by 245 selected infomants including Judges,legal services and work on public infomation,and other legal officers who work on mediation and alternative dispute resolution in the Provincial Court,Magistrate Court, and Juvenile and Family Court. The study showed that in order to develop the strategy to effectively protect the rights of the victims of the Court of Justice,Region V, following elements should be taken into consideration,improvement of the legal and policy framewoeks,Capacity strengthening of personnel,Law enforcement,Awareness raising thoughout the sciety,Establishing a central database on criminal cases.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ถาวรรัตน์บ., & ศิริพัฒนโกศลข. (2020). Victim’’s Rights Protection Strategy in the Region V’s Court of Justice. ARU Research Journal Humanities and Social Sciences, 7(1), 9-16. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/rdi-aru/article/view/212616
Section
Research Articles

References

1.สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์,“การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในคดีอาญา:ศึกษาระบบการคุ้มครองตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540,” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

2.สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์,“การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนยุติธรรมทางอาญา,”รายงานการวิจัย,สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559.

3.ประชา งามลำยวง, “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานของศาลอุทธรณ์,”วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.

4.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,“การพัฒนากฎหมาย และมาตรการในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิและเสรีภาพและ จากการกระทำความผิดทางอาญา,” เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น, กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.

5.ชนะรัตน์ ผกาพันธ์, “มาตรการคุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ ประเทศไทย,”สารนิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2560.

6.นพพร วิวัฒนาภรณ์, “ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของ ผู้เสียหายในคดีอาญา,รายงานส่วนบุคคล,” สำนักงานศาลยุติธรรม,2555.

7.ณรงค์ ใจหาญ.( 31 มีนาคม 2559).การเยียวยา เหยื่อจากคดีอาญา:ความช่วยเหลือที่มากกว่าค่า ทดแทน.สืบค้นจาก
https://siamrath.co.th/web/?q=/Eo/

8. วุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์, “หลักนิติธรรมกับการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา,”เอกสารส่วนบุคคลรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 1, ศาลรัฐธรรมนูญ,2556.

9.สมัชชาปฏิรูปเอกสารหลักสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็ประเด็น,น,“การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ,” เอกสารหลัก,วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น,กรุงเทพมหานคร,2556.

10.มูฮัมหมัดรอฟีอี มุซอ, “สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนไทย,”วารสาร อัล-ฮิกมะฮมหาวิทยาลัยฟาฏอนี,ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, หน้า 71-77, 2559.

11.ศรัณย์ ทองห่วง, “แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการเยียวยาผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมของ ประเทศไทย:กรณีศึกษาพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544,” รายงานการค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต,2558.

12.วัลลภ นาคบัว,“แนวทางการพัฒนากฎหมาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย,” เอกสารส่วนบุคคล,หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 58, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2559.