เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1. เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยในด้านการอ่าน การเรียนรู้ และ/หรือ บทความด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
  2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ความก้าวหน้าทางด้านการอ่าน การเรียนรู้และ/หรือ บทความด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

การกลั่นกรองบทความ (Peer Review Process)
      บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (อย่างน้อย 2 คน) โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้ประเมินบทความเป็นผู้ใด เช่นเดียวกับผู้เขียนบทความไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมข้อพิจารณาในการแก้ไข (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาประมาณ 4–6 สัปดาห์

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ (Scope)
     บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ จะต้องอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความพิเศษ  และบทวิจารณ์หนังสือ ที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นและไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร

กำหนดพิมพ์เผยแพร่ (Publication Frequency)
     ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ