กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ        รศ.ดร.ภาวิณี แสนชมน์   มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
กองบรรณาธิการ              

  1. อาจารย์ ดร. จีรวรรณ ศรีวงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน  มหาวิทยาศิลปากร
  3. นายชาตรี วงษ์แก้ว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราธิป ปิติธนบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  5. รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  6. ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล สำนักหอสมุดแห่งชาติ
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต. ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ  กรมแพทย์ทหารบก
  8. รองศาสตราจารย์ ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย   มหาวิทยาลัยขอนแก่น