การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความพิมพ์แบบใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ขนาดฟ้อนท์ตัวอักษร 16 pt(ในภาษาไทย) และ 12 pt (ในภาษาอังกฤษ) ใช้ตัวเอนแทนการขีดเส้นใต้สำหรับสังกัดผู้นิพนธ์ (ยกเว้น ที่อยู่ URL) และ ระบุข้อมูล รูปวาด รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสมในบทความ ให้เป็นตามข้อกำหนดของวารสาร
  • บทความเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบและการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • กรุณกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงในช่อง ข้อความถึงบรรณาธิการ (Comment to Editor)

คำแนะนำผู้แต่ง

วารสารสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย
Thailand Reading Association (TRA)
...................................................................................................................................

รูปแบบการตีพิมพ์บทความ

บทความวิจัย (Research Article) หมายถึงรายงานผลการวิจัย ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
   1. ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   2. ชื่อผู้แต่ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
   3. บทคัดย่อ ภาษาไทยความยาวไม่เกิน 12 บรรทัดและภาษาอังกฤษไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร เขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พร้อมทั้งกำหนดคำสำคัญ (Keywords)
  4. บทนำ นำเสนอความสำคัญของปัญหาที่ทำวิจัย
  5. วัตถุประสงค์การวิจัย เขียนประเด็นการศึกษาให้ชัดเจน ด้วยภาษาที่สั้นและกระชับ
  6. วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ประชากรและตัวอย่าง (ระบุสูตรคำนวณขนาดตัวอย่าง)  เครื่องมือที่ใช้และวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
  7. ผลการวิจัย นำเสนอผลเพื่อตอบคำถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก
  8. อภิปรายผล ให้สอดคล้องถึงความเชื่อมโยงผลการวิจัยกับหลักทฤษฏีการวิจัยและผลการวิจัยทีมีผู้เคยนำเสนอมาก่อน หรืออาจเป็นประเด็นที่เห็นแย้งกับทฤษฏีและผลที่มีผู้เคยนำเสนอมาก่อนก็ได้
  9. ข้อเสนอแนะหรือการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการเสนอผลที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในภาพรวมหรือเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในอนาคต
  10. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
  11. เอกสารอ้างอิง ให้ยึดหลักการอ้างอิงแบบ APA 6 edition และเป็นภาษาอังกฤษ

บทความวิชาการ Academic Articles

Academic Article หมายถึงบทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่นำเสนอองค์ความรู้ใหม่เชิงสังเคราะห์ แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้เขียนเพิ่มเติม ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
 - ชื่อเรื่อง
 - ชื่อผู้แต่ง
 - บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - บทนำ
 - เนื้อความ
 - บทสรุป
 - เอกสารอ้างอิงให้ยึดหลักการอ้างอิงแบบ APA 6 edition และเป็นภาษาอังกฤษ  (รายละเอียดดูในเอกสารคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง)

ดูรายละเอียดคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

บทความวิจัย

Policy

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวารสารนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมอื่นๆ