ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์

2020-11-07

ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย เป็นวารสารเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยในด้านการอ่าน การเรียนรู้ และ/หรือ บทความด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ความก้าวหน้าทางด้านการอ่าน การเรียนรู้และ/หรือ บทความด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง  (ลงทะเบียนเพื่อส่งบทความ)

กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม