การศึกษาไทยในยุคโควิด-19 : ความล้มเหลวหรือยุคใหม่ของการศึกษา

ผู้แต่ง

  • กรกมล โดดสู้ คณะบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปราณี อัศวภูษิตกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

การเรียนการสอนออนไลน์, การเรียนทางไกล, โควิด 19

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับผลกระทบด้านการศึกษาในยุคที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เกาหลีใต้ ยูเครน และประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์ รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทของห้องสมุดและบรรณารักษ์ว่าสามารถช่วยเหลือด้านการศึกษาได้อย่างไรบ้างในยุค COVID-19 พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับสถาบันการศึกษาที่สามารถนำไปปรับปรุงต่อยอดได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Admineducation. (2018). Online learning. Retrieved 26 October 2021, from

https://www.educatorroundtable.org/

Amarinthewa, W. (2021). Because education can't be stopped how to study abroad during

Covid-19. Retrieved 25 October 2021, from https://www.eef.or.th/education-abroad-

covid.

Arjin. (2020). South Korea provides primary and secondary schools Change to online teaching

to solve the problem of Covid-19. Retrieved 27 October 2021, from

https://brandinside.asia/korea-education-elementary-h.

Asawaphusitkul, P. & Rojanasupamit, S. (2021). The COVID-19 Pandemic-The Revolution of

Libraries Leading to the Future New Normal Lifestyle. Library Journal, 65(1), 60-61. from

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/248281

Boonruang, K. (2020). Universities in America and the Covid-19 storm. Retrieved 26 October

, from https://www.bangkokbiznews.com/news/881135

Bunyaratphan, C. (2020). Future library. Retrieved 26 October 2021, from

https://www.lib.ku.ac.th/2019/index.php/covid-19/1051-futurelibrary

Didenko, I. Filatova, O. and Anisimova, L. (2021). Covid-19 Lockdown Challenges or New Era for

Higher Education. Journal of Educational Psychology, 2021(9), 4.

doi:10.20511/pyr2021.v9nSPE1.914

Garg, A. (2020). Online Education: A Learner’s Perspective During COVID-19. SAGE JOURNALS,

(4), 280. doi:10.117 7/2319510X211013594

International Federation of Library Associations and Institutions. (2020). COVID-19 and the Global

Library Field, (Chulalongkorn University, Faculty of Arts, Translation). Retrieved 26

October 2021, from https://www.ifla.org/wp-

content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-

andgloballibraryfied-th_200519_200522.pdf

Inthason, S. (2020). COVID - 19 and Online Teaching case study: Web Programming Course.

Journal of Management Science Review, 22(2), 207-208. From https://so03.tci-

thaijo.org/index.php/msaru/article/download/244722/167805/

Jing Zhou. (2021). The role of libraries in distance learning during COVID-19. SAGE JOURNALS,

doi:10.1177/02666669211001502

Kaewchan, N. & Rattanapongpinyo, T. (n.d.). The preparation of online learning and student’s

expectation for educational. Retrieved 22 October 2021, from

http://www.mis.ms.su.ac.th/MISMS02/PDF01/1332_20210713_nichakarn_kaewchan.pdf

Kulsomboon, N. (2020). Guidelines for learning management of American-Canada teachers in

the fight against COVID-19. Retrieved 26 October 2021, from

https://www.educathai.com/videos/370.

Laohacharasang, T. (2002). Designing e-learning Principles of web design and creation for Learn

to teach (1st edition). Chiang Mai: Chiang Mai University

Laohatiranon, I. (2010). E-Learning. Retrieved 26 October 2021, from

http://legacy.orst.go.th/?knowledges=

Phuawsee, L. (2020). What should libraries and librarians do when the COVID-19 crisis hits?

library world news, 10(4), 2. from http://164.115.27.97/digital/files/original/

eed388bbc4c597ffb1c150157b70b.pdf.

Rattanaamporn, S. (n.d.). Education in the Covid-19 era. Retrieved 25 October 2021, from

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/

Wayo, W., Charoennukul, A., Kankaynat, C., & Konyai, J. (2020). Online Learning Under the

COVID-19 Epidemic : Concepts and applications of teaching and learning management.

Journal of Health Center 9, 14(34), 291-292. doi:10.14456/rhpc9j.2020.18

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-05