ห้องสมุดไร้มลภาวะทางอากาศ: แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง

  • รวิสรา เจียรมาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปราณี อัศวภูษิตกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

ห้องสมุดสีเขียว, มลภาวะทางอากาศ, สิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

ห้องสมุดไร้มลภาวะทางอากาศ: แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

          ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกยกระดับความสำคัญขึ้นให้เป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วทั้งโลกมุ่งเน้นระดมความคิดในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในบทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจในประเด็นมลภาวะทางอากาศของห้องสมุด จึงได้ศึกษาข้อมูลจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมารวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ตลอดจนนำเสนอแนวคิดการพัฒนารูปแบบห้องสมุดสีเขียวให้เหมาะกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน

คำสำคัญ: ห้องสมุดสีเขียว มลภาวะทางอากาศ สิ่งแวดล้อม

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

HuiXing, L., YuHua, Q., & GuoHui, F. (2017). The Analysis of PM 2.5 Outdoor Fine Particulate Matter Impact on Air Quality in The University ibraries Reading Room in Winter of North China. Procedia Engineering, 2017(205). Retrieved 26 October 2021, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817343941

Jaee, N., Diane, A., & Chirat, N. (2021). Air Quality in Thailand: Understanding The Regulatory Context. SEI Working Paper. Retrieved 25 october 2021, from https://cdn.sei.org/wp-content/uploads/2021/02/210212c-killeen-archer-air-quality-in- thailand-wp-2101e-final.pdf

Monika, S., Mariusz M,ć., & Bozena, Z. (2017). Indoor Air Quality in Public Utility Environments A Review. Environmental Science and Oollution Research, 24(12). Retrieved 25 October 2021, from https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-8567-7

Navneet, K, D., & Khushpreet, S, B. (2021). The Pandemic of COVID 19 and Role of Academic Libraries. Library Philosophy and Practice (e-journal), 5099. Retrieved 25 October 2021, from https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/5099/

Pluemsamrungit, P. (2016). Green Library : The First Environment Conservation Public Library in Thailand. TLA Bulletin, 60(1). Retrieved 28 October 2021, from https://so06.tci- thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98329. (In Thai)

Rodsoodthi, S. (2019). The role of Green Library as a mean for environmental conservation. Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University, 41(1). Retrieved 29 October 2021, from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu/article/view/192405. (In Thai)

Sawatmongkhonkul, N., & Moorapun, C. (2015). Perception of Interior Air Quality in Public Buildings. Veridian E-Journal, Slipakorn University, 8(2). Retrieved 29 October 2021, from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/40418. (In Thai)

Zengzhang, Y. (2017). Indoor Air Pollution and Preventions in College Libraries. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017(64). Retrieved 26 October 2021, from https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/64/1/012076

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-05