การตลาดของห้องสมุดประเทศไทยในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง

  • ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

คำสำคัญ:

การตลาด, ห้องสมุด, การตลาดห้องสมุด, ศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

การบริการของห้องสมุดในปัจจุบันจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยนำแนวทางการตลาดมาใช้เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น ทั้งการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดจนการจดจำภาพลักษณ์ของห้องสมุดว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เป็นสถานที่ที่น่าเชื่อถือในการให้บริการสารสนเทศ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-05