การสำรวจพฤติกรรมการอ่านไลท์โนเวลของคนไทยในปัจจุบัน

กรณีศึกษาเพจคุยเฟื่องเรื่อง LIGHT NOVEL

ผู้แต่ง

  • กนกศักดิ์ ผ่องท่าไม้ -
  • รุ่งธิวา ขลิบเงิน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

ไลท์โนเวล, พฤติกรรมการอ่านไลท์โนเวล, การอ่านไลท์โนเวล

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์“การสำรวจพฤติกรรมการอ่านไลท์โนเวลของคนไทยในปัจจุบัน : กรณีศึกษาเพจคุยเฟื่องเรื่อง LIGHT NOVEL” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาช่วงอายุของกลุ่มผู้อ่านไลท์โนเวล  2. ศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ในด้านช่วงเวลา สถานที่อ่าน และประเภทเนื้อหาที่อ่าน และ 3. ปัจจัยการเลือกอ่านและซื้อไลท์โนเวล โดยมีวิธีการศึกษา ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ และมีกลุ่มประชากร ผู้ที่อ่านไลท์โนเวลจากเพจ คุยเฟื่องเรื่อง LIGHT NOVEL

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่อ่านไลท์โนเวลส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศชาย และผู้ที่อ่านไลท์โนเวลจะอยู่ในช่วงอายุ 19-23 ปี และเป็นนักเรียน/นักศึกษา  ผู้อ่านไลท์โนเวลมีพฤติกรรมการอ่านคืออ่านไลท์โนเวลที่บ้านในช่วงเวลากลางคืน และใช้เวลาในการอ่านต่อเล่มน้อยกว่า 5 ชั่วโมง มีพฤติกรรมในการเลือกอ่านไลท์โนเวลของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นจะอ่านในรูปแบบรูปเล่ม และเมื่อพิจารณาโดยจำแนกตามอายุและกลุ่มอาชีพแล้วนั้น คนในวัย 19-23 ปี และในกลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จะอ่านในรูปแบบรูปเล่มมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

DWCEMBER. (2013). Know Light Novel!. Retrieved 20 December 2020 From https://entertainment.marumura.com/japan-light-novel/?fbclid=IwAR3uhKehF6PzOy5s8r023kGr9SXXY7wt6 Bf_69_VlTQ4d9f8A59l6vYb8so.

Eam sa-ad, J, Raksamanee, S. & Sengnet, R. (2018). A Study of Thai Language Usage in Light Novel. Journal of Research and Development ,13(2) 23-32.

Faculty of Economics and Research Centre for Social and business Development (SAB). (2015). Research Report Reading and book buying behavior of Thai people. Bangkok: Faculty of Economics Chulalongkorn University.

Light novel. (2020). Retrieved 16 January 2020 From https://en.wikipedia.org/wiki/Light_novel.

Megan, P. (2016). What's The Difference Between Manga & Light Novels?. Retrieved 22 March 2021 From https://comicbook.com/anime/news/whats-the-difference-between-manga-light-novels-/#3.

Mingnan, N. (2013). Reading behaviors of undergraduate students, Uttaradit Rajabhat University. Uttaradit: Uttaradit Rajabhat University.

Open the world of Light Novel. Discuss questions that frustrate the minds of children these days. What are they reading?. (2019). Retrieved 18 December 2020 From http://www.voicetv.co.th/read/rJ74kHy37.

Pinsem, C. (2008). Buying behavior of books through electronic commerce group of Thai internet users. Bangkok: Faculty of Industrial Technology and Management, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

Thepprasit, P. (2007). The Behavior of Reading Japanese Comic on Attitude Towards Gender Roles: a Case Study on Rajamangala Univrsity of Technology Thnayaburi Stidents Academic Year 2007. Pathumthani: Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

Yodthonglert, L. (2008). Comic book reading behavior of students in Muang District, Province Chiang Rai : A Case Study of Chiang Rai Wittayakom School, Muang District, Chiang Rai Province. (Thesis). Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-05