Announcements

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2021-03-05

                  ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Journal of Economics) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการทางเศรษฐศาสตร์และเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้า มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ตีพิมพ์ มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ตีพิมพ์ ธันวาคม) ซึ่งปัจจุบันวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Tier 2)

   

                  ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ตั้งแต่บัดนี้ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ผ่านระบบ Submission Online ได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหน้าบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/guidelineforauthors

  Read more about เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่