Announcements

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2021-03-05

                ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University Journal of Economics) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการทางเศรษฐศาสตร์และเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้า มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ตีพิมพ์ มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ตีพิมพ์ ธันวาคม) ซึ่งปัจจุบันวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Tier 2)

 

                ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ตั้งแต่บัดนี้ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ผ่านระบบ Submission Online ได้ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหน้าบทความได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMJE/guidelineforauthors

 

Poster_แก้ไข_050421.jpg

Read more about เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Current Issue

Vol. 24 No. 2 (2020): Vol.24 No.2 (2020) : July - December
Published: 2020-12-29

Articles

View All Issues

Chiang Mai University Journal of Economics (CMJE) is a double-blind peer-reviewed journal published by the Faculty of Economics, Chiang Mai University, Thailand which aims to be a channel to report academic progression in the field of economics. It was established in 1996 and has been indexed in the Thai-Journal Citation Index TCI Tier 2

CMJE publishes original research/academic papers and review articles in 2 issues per year

  • Issue 1 January – June, published in June
  • Issue 2 July – December, published in December

Since 2020 onward

CMJE have been published as a book for any interested, library or institutions and as an online issue at https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE

จุดมุ่งหมายและขอบเขต:

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ดำเนินงานโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์โดยใช้รูปแบบการการพิจารณาบทความโดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Process) มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และได้รับการรับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 (TCI Tier 2)

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ตีพิมพ์ มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ตีพิมพ์ ธันวาคม

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเผยแพร่ในรูปเล่มสำหรับจัดส่งให้ผู้สนใจ ห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจและในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/CMJE

Peer review process/กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ

Each manuscript is pre-screened by the Editor. The Editor may ask for revisions before the refereeing process.  Once a paper passes the pre-screening process, each article will be double-blind reviewed by two referees. If the referees provide contradictory opinions, the article will be evaluated by a third referee.  The Editorial Board will make the final decision based on referees’ comments.

*The journal aims to provide a primary response to authors within 8 weeks of the date of submission.  The duration of the complete acceptance process will vary with the revisions required.

เมื่อได้รับต้นฉบับ บรรณาธิการจะกลั่นกรองบทความก่อนในเบื้องต้น ซึ่งหากมีการแก้ไขทางบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควรและนำส่งกลับมาอีกครั้ง แต่หากบทความมีความเหมาะสมจะทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป  บทความจะผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ซึ่ง โดยจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย แต่หากในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทางบรรณาธิการจะส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 เพื่อประเมินบทความต่อไป ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรนำลงตีพิมพ์หรือไม่

*ผู้ส่งบทความได้จะได้รับผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 8 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ส่งบทความ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการตอบรับการตีพิมพ์บทความขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

 

Indexed in tci