การปรับใช้และการตีความข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 Application and Interpretation of Lawyer Council Regulations on Lawyer’s Ethics B.E. 2529

Main Article Content

กิตติ ชยางกุล
พิชชา ใจสมคม
ธนวิศิษฎ์ มหพฤทธ์ไพศาล

Abstract

Lawyer acts as an agent of the his/her clients in the courts’ proceedings, however, a number of complaints against lawyers who committed misconduct have been submitted to the Lawyer’s Ethics Committee continuingly. Even the Regulations on Lawyer’s Ethics was enacted and has been applied since B.E. 2529, but the provisions only provide the definition of lawyer’s misconducts and the provisions themselves are still unclear. This study aims at analyzing the decisions of the Lawyer’s Ethics Committee between B.E. 2553 - 2557 for creating the new knowledge on the application and interpretation of the Lawyer Council Regulations on the Lawyers’ Ethics B.E. 2529 of the Lawyer’s Ethics Committee. The result of this study will make a clear understanding on the provisions of such Lawyer Council Regulations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความพิเศษ