ปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อการดำเนินงานพัฒนาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร THE FACTOR IN STRENGTHEN TO COMMUNITY COMMITTEES FOR THE DEVELOPMENT OF CROWDED COMMUNITY IN BANGKOK

Main Article Content

พิมพ์พร ชีวานันท์

Abstract

The articles about a strengthening community committees for community operations in Bangkok. A presentation on the importance of community committees in developing slum communities. The strong role of community committees is one of the main factors contributing to improved community development as the result of community committees are well known and understood by the community. It also has the closest contact with the people in the community. However, there are also important factors to promote and support community committees to be strengthened and united, so that the community development activities in the community can be successful and more performance organization. External factors include Government and Bangkok policies in developing slums, the support of government agencies, the support of Bangkok, private sector and social institution. Internal factors include the role of community committees, Community leadership and People's participation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ