การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์: ความสำเร็จของการศึกษาภายใต้ชายคาของความหลากหลาย New Zealand Education in a Pluralistic Society: The Success in Education Management in the Multicultural Context

Main Article Content

สุกัญญา สมมณีดวง
คำนึง เจนการ
ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ
อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์

Abstract

This article is aimed at presenting education management in the multicultural context of New Zealand in a pluralistic society. Four mainstreams were studied; 1) the education policy 2) the education system 3) the national curriculum and 4) the education management of New Zealand. This study has found the interesting outcome that the management in the multicultural context of New Zealand education not only achieved success and inclusion but also support from both government and non-government organizations. Furthermore the education management provided well for the diversity of learners starting from administration, curriculum, pedagogy, visual aids and assessment indicating that it was integrated throughout the whole education system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ