วิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองสัตว์ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 Legal Enforcement on the Law of Animals Protection Under “Prevention of Cruelty to Animals Act B.E.2557

Main Article Content

อนิสา ม่วงมิ่งสุข

Abstract

This research paper is made and based on Qualitative research Methodology, the Research objectives are: (1) comparison between related International law and internal law on “Prevention of Cruelty to Animals Act B.E. 2557” (2) studying of Law Implementation and Legal enforcement problems and obstacles, under the Act., and (3) finding out the proper solutions, in order to develop and improve the implementation and measurement of the Act.The research mainly study in concerned documentary and doctrine. As of the result, The Act should obviously and exhaustively define further more on the meaning of tortures and penalties, covering all the approaching aspect, to prevent the future controversy and discrepancy. Secondly, Study in the circus and sport, using the animals whether are suitable or unsuitable, and what kind and gene of the animals, which should be legislated and written into the Act, as well as, specifying the legal certified committee under the jurisdiction of the Act, must be legally conducted and enacted. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย