การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว Performance Assessment of Village Health Volunteers Working in Village Health Promoting Administration in Taphraya District, Sakaeo Province

Main Article Content

พิทักษ์พงษ์ กุลวิมล
อารยา ประเสริฐชัย
วรางคณา จันทร์คง

Abstract

The objectives of this study were to (1) determine teamwork factors of village health volunteers (VHVs), (2) identify management support factors of VHVs, (3) analyze the performance of VHVs in the operation of health management villages, and (4) examine the relationships among teamwork factors, management support factors, and performance of VHVs, all in the operation of health management villages in Ta Phraya district. Of all 786 VHVs in the district, 260 were selected, using the Krejcie & Morgan sample table and stratified sampling method, Data were collected using a questionnaire with the reliability value of 0.83. Statistics used for data analysis included percentage, standard deviation, arithmetic mean, chi-square, and Pearson’ s correlation. The results revealed that: (1) all aspects of VHVs’ teamwork factors were at a high level; (2) all of their management support factors were also at a high level; (3) all aspects of their performance in the operation of health management villages were also at a high level; and (4) there was no association between teamwork factors and VHVs’ performance in running the health management villages, but the management support factors were positively and significantly associated with such performance of VHVs, at a very low level (p = .001).  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย