การบริหารประสบการณ์ลูกค้าสามารถสร้างความพึงพอใจและความภักดีต่อธุรกิจได้จริงหรือ

Authors

  • ศิรประภา ศรีวิโรจน์ Eastern Asia University

Keywords:

การบริหารประสบการณ์ลูกค้า, ความพึงพอใจ, ความภักดี

Abstract

บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า  ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดีที่ลูกค้าที่ต่อธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจที่สามารถสร้างความพึงพอใจ และความภักดีที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจ  ผลการศึกษาพบว่า การบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ มีคุณค่า  ทำให้รู้สึกประทับใจ  เกิดความพึงพอใจ  มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า คุณภาพการให้บริการ และต้องการกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำ  จนกลายเป็นความภักดีในสินค้าและความภักดีต่อธุรกิจ

Downloads

Published

2019-08-05

Issue

Section

บทความวิชาการ