ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

จิรวดี รอดสุด
ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์
ต้องตา สมใจเพ็ง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ จำนวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
(3) แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน one sample t – test  และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยได้คะแนนเฉลี่ย 19.55 คิดเป็นร้อยละ 65.17 และนักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการเรียน เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ อยู่ในระดับดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย 7.15 คิดเป็นร้อยละ71.50

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย