การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Main Article Content

อภิเษก ปิศโน
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ (3) ตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้
ได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยให้เป็นการวิธีการวิจัยแบบผสมโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม   ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนตำรวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดยมีการประเมินผลไม่มากเท่าที่ควร (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่สำคัญคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรสนับสนุนตำรวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดยมีการประเมินผลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เปิดกว้าง ชัดเจน เป็นระบบและเป็นสากล ซึ่งรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย พร้อมกันนั้น ควรกำหนดตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการไว้ด้วย และ (3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรกำหนดและนำตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแนวคิด 7M เฉพาะที่สำคัญ 5 ด้าน ไปปรับใช้เป็นแนวทาง หรือกลุ่มตัวชี้วัดสำคัญของการปฏิบัติงาน โดยตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดังกล่าวควรเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน (1) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (3) การบริหารจัดการงบประมาณ (4) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค และ (5) การบริหารจัดการคุณธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย