รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

สมศักดิ์ คำสนิท

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพี่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว (2) เพื่อสร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว (3) เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 3 คน โดยใช้เครื่องมือสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือคือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง คือ ผู้บริหารและครู อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 231 คน  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว  คือคุณลักษณะทางอาชีพ และคุณลักษณะส่วนบุคคล  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติที่ ค่าไค-สแควร์ = 5.75 และมีค่า p-value = 0.056  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย