ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล

Main Article Content

ไกรสอน สุปัตติ
ชญานิกา ศรีวิชัย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่  ในงาน และปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐระดับตติยภูมิในเขตปริมณฑล มีประสบการณ์ในการทำงาน   ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน384 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลในช่วง เดือนมิถุนายน  – เดือนกรกฎาคม 2560 โดยใช้ชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ และการคงอยู่ในงาน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99, .99 และ .96 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน ผลวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์การโดยรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.73 (SD = .52) แรงจูงใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.64 (SD = .52) และการคงอยู่ในงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.18 (SD = .93) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า บรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงานมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .37, .44, p <.01) การวิเคราะห์หาปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล พบว่า แรงจูงใจสามารถทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑลได้ ร้อยละ 19.5

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย