โมเดลการจัดการองค์การที่มีความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน

Main Article Content

กัลยา ศารทูลทัต
ประกอบ คุณารักษ์

Abstract

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลการจัดการองค์การที่มีความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยทำการกำหนดประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ คณาจารย์และผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสังเคราะห์ในการบริหารจัดการองค์การจึงกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นผู้บริหารระดับสาขาวิชาขึ้นไป หรือมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสังเคราะห์ในการสร้างรูปแบบองค์การ ที่มีความเป็นเลิศ เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจำนวน 151 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการโครงสร้าง (structural equation model-- SEM) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการจัดการองค์การโดยรวมมีความเป็นเลิศในระดับมาก และรูปแบบการจัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นเลิศมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของสมการโครงสร้างได้ ดังนี้  CMIN/DF = 0.220, ดัชนี GFI = 0.999, ดัชนี AGFI = 0.990, ดัชนี CFI = 1.000, Standardized RMR = 0.002 และ RMSEA = 0.000

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย