ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป

Main Article Content

กาญจพรรษ เมฆอรุณ
กนกพร ชัยประสิทธิ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปโดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลและพนักงาน ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ และปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ การติดตามลูกค้า สัมพันธภาพกับลูกค้า การบริหารสื่อสารระหว่างกัน  การรักษาลูกค้า การรับฟังความคิดเห็นและ ช่องทางในการให้บริการ รวมถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือนเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คนโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร จากร้าน H&M และ Uniqlo ที่ถูกเลือกให้ใช้ในงานวิจัยเป็นร้านค้าที่ได้รับการวิจัยเชิงสำรวจ แล้วว่าเป็นร้านที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ มีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป โดยด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านราคา และปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปนั้น ด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การบริหารสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปในการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย