ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

รพีภรณ์ นนทแก้ว
กนกพร ชัยประสิทธิ์

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test F-test LSD และ Chi-square ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ อาชีพเป็นพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน     10,000 - 20,000 บาท ส่วนผู้บริโภคสินค้าลินน์ อาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  พฤติกรรมการซื้อส่วนใหญ่มีการซื้อสินค้าประเภทกระเป๋าสะพายข้าง จำนวนครั้งละ 1 - 2 ชิ้น ความถี่ในการเลือกซื้อเดือนละ 1 ครั้ง มีการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 2,001-3,000 บาท และรับรู้ข่าวสารผ่านทาง Facebook/Line เหมือนกัน พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันคือผู้บริโภคสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ ซื้อเพราะคุณภาพสินค้า ส่วนผู้บริโภคสินค้าลินน์ ซื้อเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย