ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานตรวจค้น กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

Main Article Content

สุรีย์พร สุมามาลย์
ธีรพจน์ เวศพันธุ์

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จำนวน 367 คน และทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน  191 คน วิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสมการถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และด้านคำติชมของผู้โดยสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และสมการถดถอยที่ได้สามารถอธิบายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 82.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย